Fördelar med laser vs traditionell teknik

Inga begränsningar vid konstruktion, inga krav på efterbehandling, hög noggrannhet, enkel att automatisera och miljövänlig.

Home » Användningsområden » Fördelar med laser vs traditionell teknik

Inga begränsningar vid konstruktion

Nästan all laserteknik är kontaktlös till skillnad mot befintlig MIG/MAG TIG-teknik. Detta ger en fördel när det gäller åtkomst. Kommer man åt med en laserstråle så kan man sammanfoga. Det spelar heller ingen roll om man endast har enkelsidig åtkomst eller tre-plåts-förband.

Inga krav på efterbehandling

Tidigare kunde svetsning skapa stora problem genom att produkten deformerades på grund av stor värmepåverkan. En typisk fog i 3mm rostfritt krymper ca 1mm vid svetsning med TIG. Med laser kan man räkna med 0,1mm. Detta medför att behovet av efterbearbetning genom riktning försvinner samtidigt som toleranser på färdigprodukt är mycket förutsägbart och konsekvent över tid. Med en stabil process kan man därigenom optimera sin konstruktion.

Hög noggrannhet ger jämn kvalitet

Idag kan man fokusera ner en laserstråle till några få µm (tusendels mm). I teorin räcker det med att smälta några µm på var sida om en stumfog för att få full bindning. Ett problem kan vara att positionera fokus relativt fogen så att den träffar bägge sidor. Vi har toleranser i fogarna vilket kan ge spalt plus att materialet kan röra sig under processen. Ett sätt att lösa detta är att använda ett större laserfokus typiskt 4-600µm som garanterat träffar bägge ytor. För att kunna minska kraven på fogberedning och manipulator kan man även använda sig av ett visionsystem. Permanovas egenutvecklade fogföljningsystem positionerar enkelt fokus på rätt position för optimal process.

Laser är enkel att automatisera

För att få full utnyttjandegrad av lasertekniken behöver den automatiseras. På 90-talet användes till största del linjärsystem då optiken inte tillät robotar. I och med införandet av fiberöverförda högeffektslasrar kunde roboten ta över på allvar. Idag sker nästan all laserbearbetning inom bilindustrin med robot då den är relativt billig i inköp, driftsäker och standardiserad. Automatiseringen ger mycket hög teknisk tillgänglighet vilket resulterar i en kostnadseffektiv produktion.

Miljövänlig

En stor del av dagens laserapplikationer har ersatt metoder med tillsatsmaterial. En direkt vinst med detta är att vi t.ex. slipper flussmedel, legeringsämnen och transport av tillsatsmaterialet. Om vi jämför med TIG så är energiåtgången ungefär en sjundedel relativt laser. Det ger givetvis lägre tillverkningskostnad men framför allt är det efterbearbetningen som kan minskas då all tillförd energi hamnar i materialet och påverkar detta.

Högre hastighet

För att kunna möte produktionsbehovet är det viktigt att ha tillräckligt med kapacitet. Nackdelen är att det i de flesta fall medför ökade investeringar. När det gäller skärning och svetsning så finns det ingen annan metod som är snabbare än laser. Vid kontinuerlig svets är 6m/min (100mm/s) en vanlig hastighet och det är oftast omkringliggande faktorer som sätter begränsningarna. Vid rörsvetsning och andra applikationer är hastigheter över 20m/min inget ovanligt.

Lättare konstruktion

I och med att svetsning med laser ger mindre deformationer kan man optimera sina konstruktioner på ett helt annat sätt. Den enda metod som kan hävda sig här är EB men med nackdelen av mycket begränsad åtkomst, vakuum hantering och lång cykeltid. För flygindustrin har möjlighet till viktminskning av produkterna varit den drivande faktorn att gå över till laserteknik.