Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Permanova Lasersystem AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för organisationens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Permanova ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Organisationen behandlar personuppgifter för att administrera löpande personalärenden, löner, kommunikation.

Organisationen hanterar personuppgifter för kunna kommunicera med leverantörer och kunder. Samt att skicka nyhetsbrev och informera våra kunder.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att delas eller överföras till någon annan.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Organisationen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom företagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av personal i organisationen. Avtal
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Hantering av organisationens leverantörer, leverantörsreskontra. Avtal
Hantering av organisationens befintliga kunder,
Kundreskontra
Avtal
Hantering av nya kundprospect Avtal
Besök på vår hemsida Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Organisationen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i organisationen har rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. Organisationen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Marine Repfennig för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om organisationens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Marine Repfennig.