Hur vet man om en investering i lasersvetsning är lönsam?

Home » Hur vet man om en investering i lasersvetsning är lönsam?

I den här artikeln berättar vi om hur det kan gå till när man tar fram ett business case tillsammans med en kund som är intresserad av lasersvetsning. Även om varje projekt och varje företag är unikt så finns det sådant som såväl vi som våra kunder behöver göra och känna till för att vi ska kunna erbjuda rätt slags lasersvetsningslösning.

Vilka behov och utmaningar kan lasersvetsning bidra till att lösa?

Det finns ett flertal problem, utmaningar och funderingar som brukar ligga till grund för att ett företag väljer att investera i lasersvetsning. Det handlar främst om följande:

- Kunden behöver öka sin produktionskapacitet.
- Kunden kan ha problem med produktkvaliteten; felutfallet är för högt.
- Produkterna kräver mycket efterbearbetning
- Kostnadsfrågor: Kan något i produktionsprocessen göras mer effektivt?
- Problem med material och/eller tillverkningsprocess: Kunden kan inte använda traditionell teknologi, exempelvis på grund av krävande fogar eller ett tunt material.

I de flesta fall resonerar kunden först och främst utifrån ett produktivitetsperspektiv; kan man komma ner i kostnad, och/eller höja sin kapacitet?

I och med att många inte använt laserteknologi tidigare och därför inte alls känner till hur laser kan gynna deras produktion går vi alltid igenom hur tekniken fungerar i grunden, och informerar om teknikens potential och vad den skulle kunna bidra med i verksamheten.

Vad ligger till grund för vilken lasersvetsningsutrustning som passar bäst?

För att ta reda på om ett byte av utrustning och/eller tillverkningsmetod kan lösa kundens problem krävs ett nära samarbete mellan den som utvecklar laserutrustningen och företaget som ska använda den. Först och främst behöver vi titta närmare på produktionsprocessen och produkterna som ska tillverkas, för att kunna göra en första bedömning om hur förutsättningarna för att använda laser ser ut. Sedan behöver vi och kunden alltid sätta oss och räkna på olika variabler i kundens produktionsprocess:

- Operationstider: Hur långa är svetstiderna och härdningstiderna med den metod kunden använder idag? Tillsammans med kunden kan vi göra en bedömning av vad motsvarande tider skulle kunna bli med lasersvetsning.
- Timkostnader: Maskin- och personalkostnader
- Reparations-/Kassationskostnader: Om felutfallet är 4%, hur mycket kostar de fyra av hundra produkter man tvingas reparera eller i värsta fall kassera?
- Efterbearbetningstider: Hur mycket tid och pengar lägger kunden idag på sådant som slipning, polering och riktning?
- Kostnader för förbrukningsmaterial: Om man till exempel svetsar med traditionella metoder så tillför man tråd, vilket inte behövs när man svetsar med laser. Vad sparar kunden på att investera i och använda sig av lasersvetsning, jämfört med den metod och de material man använder sig av i dagsläget? Vad vill kunden ha för avskrivningstid på sin laserstation?

Till detta läggs motsvarande parametrar för lasersvetsning, och kunden får därefter ta del av resultaten från beräkningarna i en enkel Excelpresentation. Det som krävs från kundens sida är att denne känner till sina nuvarande svetstider och produktionskostnader, och att vi på Permanova kan ta del av de här uppgifterna för att kunna ta fram ett relevant och korrekt business case som visar på vinsterna med en investering i laserutrustning.

Lasersvetsningsprocessen testas och säkerställs genom en förstudie

Efter diskussion med kunden, när det står klart att lasersvetsning skulle kunna vara ett bättre alternativ till den metod kunden använder idag, genomförs en förstudie. Labtester görs då hos Permanova, oftast under två till tre dagar. Detta för att säkerställa att processen fungerar rent tekniskt, visa på skillnaderna det innebär att använda lasersvetsning jämfört med traditionella svetsningsmetoder och för att få fram ungefärliga processparametrar; hur fort går det att svetsa en viss produkt, med vilken effekt, och så vidare. I samband med detta tar vi på Permanova ofta även fram några enheter eller prototyper som kunden kan använda för egen utvärdering eller för att visa för kund.

När vi har tittat på de ovan listade parametrarna tar vi fram ett business case som kunden får ta ställning till. Väljer kunden att övergå från traditionell svetsning till lasersvetsning kan denne vänta med sin produktion tills dess att lasersvetsutrustningen är på plats, men i vissa fall vill man ta fram mindre volymer innan dess. Det kan handla om att det redan under förstudiefasen tagits fram produkter som kunden vill kunna lansera, demonstrera, sälja billigt eller skänka bort till sina kunder och affärskontakter. I väntan på att det nya systemet ska komma på plats kan Permanova ta fram dessa mindre kvantiteter.

Kostnaden för kvalitetsbrister är viktig att ta med i beräkningarna

Den kostnad som från kundens sida tenderar vara svårast att få fram är den över kvalitetsbrister. Det enklaste sättet att få grepp om det här är att titta på hur många produkter som kasseras på årsbasis, och hur mycket material och produktionstid som läggs på dem. Därtill kan det finnas kostnader för kundreklamationer och liknande, men de kvalitetsbristkostnader man behöver känna till hittar man i regel i den egna fabriken.

Om du är intresserad av att veta mer om vad lasersvetsning skulle kunna göra för din verksamhet är du välkommen att kontakta mig på hakan.grubb@permanova.se. Under rubriken Inspiration här på vår hemsida hittar många fler artiklar om vårt arbete, vad vi kan erbjuda, samt vår mycket informativa laserskola.

Håkan Grubb | 2019-10-16