Laserskolan: del 8 – Implementering av industriell laserstation

Home » Laserskolan: del 8 – Implementering av industriell laserstation

I den åttonde och sista delen av Laserskolan pratar vi om hur man implementerar en laserstation i verkstadsindustrin. Vi går igenom de olika implementationsstegen, förklarar varför det är så viktigt att göra en kalkyl innan man ber om offert samt vad som är viktigt att tänka på för att skapa en långsiktig, pålitlig och lönsam industriell laserprocess.

Automationsnivå och produktdesign påverkar implementationen av laser

Hur lång tid en implementation av en industriell laserprocess tar beror på stationens komplexitet samt vilken typ av station man köper. Generellt sett så brukar det ta mellan 24 till 30 veckor från order till leverans. Det som ofta skiljer en implementation från en annan är automationsnivån på produktionslinjen. En annan aspekt som kan särskilja en laserprocess från en annan, och därmed även implementeringen, är om det är en specifik design på produkterna som ska tillverkas som kan kräva en anpassning av det optiska verktyget.

Kalkyl avgör om investering i en laserprocess blir en lönsam affär

Det finns ett antal steg som bör följas i rätt ordning för att uppnå en lyckad implementation av en laserprocess i verkstadsindustrin.

Det första steget är att tillsammans med laserleverantören skapa ett “business case” eller en kalkyl för att avgöra om investeringen i en laserprocess kommer bli en lönsam affär. Kalkylen är viktig då den hjälper att få en helhetsbild av produktionen och de förutsättningar som finns. Kalkylen hjälper även laserleverantören att skriva en så exakt offert som möjligt. För att skapa en kalkyl behövs bland annat följande information:

- Vilka produktionstider/cykeltider har produktionen idag?
- Hur mycket tillsatsmaterial används och till vilken kostnad?
- Hur mycket tid läggs på efterbearbetning såsom slipning och polering?
- Hur mycket kassationer har produktionen?

Baserat på den här information gör laserleverantören en uppskattning på hur produktionen skulle påverkas om nuvarande bearbetningsmetod skulle bytas ut mot en bearbetningsmetod med laser. Det görs även en uppskattning på hur lång tid det kommer ta innan laserinvesteringen räknar hem sig.

 

 

Förstudien visar om produkten går att bearbeta med laser

När kalkylen är gjord påbörjas en förstudie där man testar att bearbeta några exemplar av produkten med den tänkta lasermetoden. Förstudien visar om bearbetningen som behövs är möjlig att utföra med hjälp av laser samt hur lång tid laserbearbetningen tar jämfört med den tidigare bearbetningsmetoden. Resultatet av förstudien bekräftar eller dementerar de antaganden som gjordes i kalkylen. Efter förstudien vill kunden ofta visa upp de laserbearbetade produkterna internt i företaget, samt i vissa fall även för slutkunden.

Erfaren laserleverantör och dedikerad mottagare bidrar till ett bra resultat

Efter förstudien skrivs offerten där bland annat designen av laserstationen ingår. Efter offerten följer beslut, order, leverans och installation av laserstationen. I leveransen ingår även säkerhetsutbildning samt utbildning i hur man använder utrustningen. Installationsprocessen brukar se liknande ut oberoende av lasermetod då själva utrustningen ofta består av en laserkälla, ett optiskt verktyg, en robot samt ett laserhus. Innan leverans utförs ett factory acceptance test (FAT) hos laserleverantören där kunden godkänner utrustningen. Efter leverans och installation utförs ett site acceptance test (SAT) där parterna tillsammans går igenom och godkänner leveransen. I hela implementationsprocessen är det viktigt att arbeta med en erfaren laserleverantör samt att ha en dedikerad mottagare hos kunden för att uppnå ett bra resultat.

 

Implementering av laserprocess ökar kvaliteten i hela produktionen

Generellt sett är det inga långa produktionsstopp i samband med installationen av en laserstation. Ofta sätts laserstationen upp parallellt med nuvarande process för att successivt fasa över produkter till den nya laserprocessen. Implementation av en laserstation kan även bidra till en kvalitetshöjning i hela tillverkningsprocessen. Det krävs bra toleranser på produkterna för att de ska kunna bearbetas med laser. Därför kan övrig utrustning behöva anpassas till laserprocessen vilket ofta leder till högre kvalitet på både produkterna och produktionen.

Hållbara laserstationer som går att anpassa efter olika produkter

Permanova tillverkar laserstationer som har lång livslängd, det är inte ovanligt att stationerna fortfarande fungerar bra efter över tjugo år i drift. Även om inte laserstationens funktion påverkas så brukar de flesta produkterna utvecklas och anpassas på olika sätt med tiden. Därför rekommenderar vi att köpa en laserstation som går att justera och anpassa efter olika produkter. Det är även viktigt att köpa stationen av en laserleverantör som är villig att utföra de anpassningar som krävs för att laserstationen ska tillverka moderna, hållbara och högkvalitativa produkter i verkstadsindustrin.

Det här var den åttonde och sista delen i Laserskolan. Vi hoppas ni har uppskattat Laserskolan och har fått ny kunskap och inspiration kring hur laser kan öka lönsamheten i verkstadsindustrin. Har du några frågor så tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor. Alla åtta delar av Laserskolan går att läsa på vår webbplats under “Inspiration”.

Håkan Grubb | 2020-01-16